Zásady ochrany osobných údajov v MOBILBOARDu

Dbáme na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov.

Zásady ochrany osobných údajov v MOBILBOARD

V TOMTO DOKUMENTE NÁJDETE ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A PREHLAD O SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV NAŠICH ZÁKAZNIKOV / POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKOV.

Kto spravuje a spracováva Vaše údaje? 

Web www.mobilboard.sk je prevádzkovaný spoločnosťou MOBILBOARD s.r.o., IČO: 43954791, so sídlom Kultúrna 19, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vl. č. 50563/B.

Na aké účely Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb. Ide o:

 • uzatvorenie a plnenie zmlúv,
 • príjem a vybavenie Vášho dopytu,
 • vybavenie Vašej objednávky,
 • zasielanie newsletterov – ak nám k tomu dáte súhlas.

Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám oznámite pri odoslaní dopytu, objednávky alebo pri podpise zmluvy a pri jej plnení. Ide najčastejšie o:

– identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, pracovná pozícia, obchodná firma, miesto podnikania, IČO podnikajúce fyzické osoby, bankové spojenie, a pod.,
– kontaktné údaje, ktorými sú najmä telefónne číslo a e-mailová adresa,
– údaje súvisiace s Vašimi dopytmi a objednávkami, a to predovšetkým ich histórie (vrátane ich plnenia).

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame v bezpečí, aj keď je odovzdávame našim partnerom. Svojich partnerov starostlivo vyberáme a ochranu osobných údajov zabezpečujeme zmluvne tak, aby sme zaistili technické aj organizačné zabezpečenie Vašich údajov a nemohlo tak dôjsť k neoprávnenému zneužitiu Vašich údajov. Všetci naši partneri sú viazaní zmluvnou mlčanlivosťou a nemôžu Vaše údaje používať na iné účely, než na ktoré im je sprístupňujeme.

Za určitých, zákonom definovaných, podmienok sme povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, Úradu na ochranu osobných údajov, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej správy.

Čo sú súbory cookie a aké druhy cookie používame?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenie. Budúci návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadania webu bolo oveľa zložitejšie. Cookie pre návštevníkov webu nepredstavujú nebezpečenstvo. Neslúži nám k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.
Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookie povolené (stlačíte súhlasné tlačidlo pri návšteve nášho webu), budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookie naším webom. Cookie využívame len na účely využívania nástroja Google Analytics a pre prípad bonusových programov, ktorých základom je identifikácia používateľa pomocou cookie.
Ak nechcete tieto cookie ukladať, je možné ich používanie zablokovať priamo vo Vašom prehliadači. Pokyny, ako vypnúť cookie vo Vašom prehliadači, nájdete na webovej stránke podpory prehliadača.

Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame po celú dobu platnosti zmluvy a následne po dobu ďalších 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu. V prípade udelenia súhlasu spracovávame Vaše dáta po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Pokiaľ s nami nemáte platnú zmluvu, ale v minulosti ste si od nás službu objednali, vnímame Vás ako nášho zákazníka. Naši zákazníci od nás dostávajú e-mailová obchodné informácie s akčnými ponukami alebo novinkami z oblasti našich služieb, z ktorých sa môžu vždy jednoducho odhlásiť.

Spracovávame osobné údaje aj bez Vášho súhlasu?

Áno, sme oprávnení Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale iba z titulu:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy,
 • splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • splnenie oprávnených záujmov (napríklad zaistenie bezpečnosti našej webovej stránky),
 • zasielanie obchodného oznámení podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (platí len v prípade, že ste našim zákazníkom alebo nám k tomuto dáte súhlas).

Ako zabezpečujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zabezpečujeme spôsobom, ktorý ochráni Vaše údaje pred ich zneužitím, stratou a neoprávneným prístupom. Pre zabezpečenie využívame napríklad:

 • obmedzenie fyzického prístupu do našich priestorov podnikania,
 • obmedzenie prístupu k informáciám, ktoré o Vás zhromažďujeme,
 • zabezpečenie systému SSL certifikátom a šifrovaním
 • ak už pre spracovávanie údajov nie je žiadny účel, likvidujeme Vaše údaje tak, ako to vyžaduje zákon.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Podľa Všeobecného nariadenia máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom právo:

1. na informácie,
2. požadovať umožnenie prístupu k Vašim osobným údajom
3. požadovať opravu nepresných osobných údajov alebo ich doplnenie,
4. požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov,
5. namietať proti spracovaniu osobných údajov,
6. požadovať vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu (iba ak neexistuje iný zákonný dôvod),
7. odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
8. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania,
predložiť sťažnosť dozorného orgánu, ktorý je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Ako môžete namietať?

Ak budete so spracovaním osobných údajov nespokojní, môžete namietať. Vaše osobné údaje v takom prípade nebudeme pre daný účel spracovávať, ak však nebudeme mať závažné a opodstatnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Kde nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok o ochrane osobné údajov a používanie svojich práv nás kontaktujte na e-maile: gdpr@mobilboard.sk alebo písomne ​​na adrese: MOBILBOARD s.r.o., Kultúrna 19, 821 04 Bratislava.
V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

Posledná aktualizácia:  22.5.2018